Historia om de Nordiska Folken

...deras olika förhållanden och villkor, plägseder, religiösa och vidskepliga bruk, färdigheter och idrotter, samhällsskick och lefnadssätt, krig, byggnader och redskap, grufvor och bergverk, underbara ting samt om nästan alla djur, som lefva i Norden och deras natur.

Ett verk af växlande innehåll, späckadt med mångahanda kunskap och belyst dels med utländska exempel, dels med afbildningar af inhemska ting, tillika i hög grad ägnadt att roa och underhålla, lämnade säkerligen i läsarens håd en stor förnöjelse.

Författadt af Olaus Magnus Gothus, ärkebiskop i Upsala, Svea och Göta Rikes Primas.

Genom privilegium af påfven Julius III skyddadt mot eftertryck under tio år.

ROMA MDLV

results matching ""

    No results matching ""