Om andra olägenheter för bien och medel att skydda dem

Äfven de talrika flugorna hindra bien i deras sysslor, så ock regning väderlek. I kuporna finns en mask, hvilken spinner sitt nät som spindeln och spelar herre öfver hela kupan samt kommer honungen att ruttna. Den kan dock lätteligen utan skada för bien fördrifvas därur genom rökning med torr kodynga, som hopsamlas på våren, såsom Palladius uppgifver (i början af 4. boken). Det finns äfven vissa osällskapliga ochverks samma bin, som flyga omkring i luften och låtsas göra nytta med arbetsbien, men sedan krypa in i kuporna och äta upp honungen; dessa dödas emellertid och släpas ut af arbetsbien, enkannerligen af deras konungar, hvilkas plikt det är att med rättvisa lagar värna och styra sitt samhälle. Skulle någon råka spilla olja öfver bien, dö de hastigt, enligt kvad Ambrosius säger i Hexameron (bok 5, kapitel 22), emedan de icke kunna draga andan, då luftrören blifvit tilltäppta; men om man då genast häller ättika öfver dem, kvickna de strax åter vid, alldenstund ättikan med sin skarpa syra lär hastigt öppna dessa luftrör, som täppas af den stelnande oljan, hvilken ju i och för sig är en mera simmig vätska. För att utestänga ödlor och andra insekter från kuporna bör man sätta dessa högt öfver marken, och hålet, som tjänar till ingång, bör, som sagdt, göras litet och bestrykas med kodynga. Till skydd motvind, frost och oväder skall man uppföra murar eller plantera höga häckar, som ytterligare göras täta med löf och blad från träd eller örter. För att få bort all smuts, som samlat sig under vintern, likasom för att aflägsna mask, mott, spindlar och fjärilar, skall man röka med kodynga i april månad, såsom Palladius flerstädes påpekar. Han säger äfven (i 5n boken): ›I april månad› (i Norden gäller detta för maj månad) ›böra också kuporna rensas från all smuts och framför allt från fjärilar, som då, i följd af kattostens blomning, komma fram i massor.› Hur man reder sig mot björnen, när han fikar efter honung, är framställdt i det föregående (bok 18, kapitel 29). Det berättas nämligen där, att björnen, när han klättrar upp i ett träd för att röfva honung, träffas i skallen (hvilken hos detta djur är särdeles bräcklig) af en spikklubba, som hänger i trädet och som han i sin ifver satt i rörelse, och så ljuter döden. Hvad till sist sprickor och rämnor angår, som uppstått i fruktträd i följd af våldsam blåst eller genom något annat yttre våld, så kan man icke få något hastigare verkande medel eller bättre bot för att laga sådana än färsk kodynga, ty med den kan man genast foga ihop träden igen liksom med lim eller beck.

  • Flugorna äro bien till förfång.
  • Hur man förgör den för bien skadliga maskan.
  • Biens konungar döda drönarna.
  • Bien dö af oljan.
  • Hur ödlorna skola utestängas från kuporna.
  • Kodygna det yppersta medel till biens beskydd.
  • Björnen ljuter döden, när han skall röfva honung.
  • Sprickor i träden lagas med kodynga.

results matching ""

    No results matching ""